תנאי השימוש באתר

גולש/ת יקר/ה

אתר ישראלים / זמן פולין בכתובת www.israelis.pl או zman.pl משמש כאתר חברתי קהילתי לדוברי עברית בפולין ו/או לישראלים המתכננים להעתיק את מקום מגוריהם לפולין וכן לישראלים המעוניינים לבקר בפולין ומתעניינים במידע תיירותי.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן. מיועד גם לנשים.

הגלישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש באתר כפי שהם לרבות ובמיוחד העדר האחריות של מפעילי האתר לתכניו, לרבות ובמיוחד תכנים שמקורם באתרים או במקורות מידע אחרים.
המידע הנמסר באתר זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר. המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר וכל שימושם הוא ככלי המשמש בסיס להערכה ולמידע הקשור לדוברי עברית המתגוררים בפולין ולישראלים המתכננים ביקור בפולין.

בתקנון זה: “תכנים” – קופונים, שוברי הטבה, שוברי הנחה, רשימות, סקרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מפעילי האתר ובין אם הוא בבעלות צד ג’, המאפשר לאתא זכות שימוש בו.
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על החוק ועל כבודם של כלל הקוראים באתר. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (שמועות, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) אשר יש בהם, בין השאר:

תכנים פורנוגראפים או בעל אופי מיני בוטה.
תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
תכנים שיש בה, עידוד לגזענות, או אפליה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
תכנים המהווים לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
תכנים החושפים אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפרים אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
תכנים הנוגעים לקטינים וחושפים, את פרטיהם או את דרכי ההתקשרות עימם.
תכנים של סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.
כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”.ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

האתר ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וצוות האתר יהא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

מרגע שהוספת תוכן לאתר אין ביכולתך לבוא בדרישה לגבי הסרתו, עריכתו, עיצובו או דרישה אחרת. מפעילי האתר רשאים לערוך כל תוכן כזה או להסירו, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והאתר אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, האתר ו/או מפעיליו לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל.
האתר ו/או מפעיליו לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בו תכני האתר עשויים להופיע, לרבות בקשר לתכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על התכנים על הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכו’.

אף שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של האתר ומפעיליו בלבד, מותר להפיץ את תכניו ו/או להציגם בפומבי ובתנאי שכאשר נעשה שימוש בתכני האתר לצורך פרסומם באתר אחר, יופיע באופן בולט שם האתר וקישור אליו.

צוות האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע המופיע בכל אחד מקטגוריות האתר /או דפי מידע ו/או כתבות ו/או כל מידע אחר המופיע באתר.

האתר מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של משתמשי האתר בו. על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאים מפעילי האתר לבדוק את התכנים ולהסיר דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

כאמור, מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או מפעילים ו/את עמדתם ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

מפעילי האתר מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר Israelis.pl. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. חלק התכנים אינם מתפרסמים על ידי כותבי האתר, ולפיכך מפעילי האתר אינם אחראים למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מפעיליו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מפיעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, שמו, כתובתו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  מפעילי האתר בקשר לכך.

מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין לחלוטין מפני גישה לא חוקית למחשבים של מפעילי האתר, השרת בו הוא מתאחסן ו/או למסד הנתונים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעילי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

מפעילי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאים מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהם מציעים לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. מפעילי האתר לא יעבירו למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.
מפעילי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר זה אינן מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעילי האתר אינם אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ישראלים ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

בעלי עסקים שלטענתם נפגעים מהמלצה שהוספה ע”י הגולש ובאחריותו ב”הוסף המלצה” והם מעוניינים להסיר אותה יפעלו ע”פ אחד מהאפשרויות הבאות :
א. לבעל העסק תינתן האפשרות להגיב ספציפית להמלצה ממנה לטענתו נפגע.
ב. בעל העסק יהיה רשאי לשלוח למערכת האתר בקשה מנומקת המבקשת להסיר את ההמלצה ממנה לטענתו נפגע, המחיקה נתונה לשיקול הבלעדי של מנהלי האתר.
ג. בעל העסק יהיה רשאי להגיש בקשה בכתב בה הוא מבקש להסיר את האפשרות של הוספת המלצה / ראה המלצה, מנהלי האתר יסירו את האפשרות תוך 4 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה בכתב.
ד. בעל העסק יהיה רשאי להגיש בקשה בכתב בה הוא מבקש להסיר את עצמו מרשומות האתר, מנהלי האתר יסירו אותו מהרשימות תוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה בכתב.

למען הסר ספק – האתר אינו אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי הגולשים במדורי המלצות גולשים, פורמים, בלוגים, לוח מודעות ודומיהם. לאתר אין יכולת לפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים הנ”ל והוא אינו עומד מאחורי הדברים. האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה או אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות. האתר שומר לעצמו את הזכות – אך לא מתחייב – למחוק תכנים על פי שיקול דעתו הבלעדית.

מפעילי האתר רשאים להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.

על תנאים אלה יחולו אך ורק הדינים הנהוגים בפולין ו/או באיחוד האירופאי ומקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בפולין.